Händelser


Blåst på Alfta Finnskog


arbetsgrupp emot storskalig vindkraftsetablering


Häckande  smålom med unge. Foto: Folke  Hansson, Svabensverk


Händelser och aktiviteter


Allmänt


Sommaren 2014 begåvade oss med ytterligare två par häckande smålom inom ansökningsområdet. På bilden ovan en smålom med unge, fotograferad av Folke Hansson i Svabensverk den 27 juli 2014.  Smålom är skyddade av EU:s Fågeldirektiv och den svenska artskyddsförordningen.


Enskilda personer har lämnat skrivelser, insändare från Flät och Svabensverk är publicerade i lokalpressen, bybor har medverkat i tv:s nyhetssändningar och i reportage i lokalpressen. Öppet brev från Långtjärnsberg till samtliga politiker för att nämna några av alla de handlingar som vi producerat. Ovanåkers kommun har fått ett medborgarförslag där vi föreslår ett stort vindkraftsfritt område på Alfta Finnskog / Hälsingeskogen.


Här samlar vi de viktigaste händelserna och aktiviteterna (senast överst). Arbetsgruppens egna möten är inte loggade här.Aktiviteter under 2016


Återstår nu att invänta dom.


161017

Arbetsgruppen kompletterar yttrandet till förvaltningsdomstolen.

Kompletterat yttrande till förvaltningsdomstolen160923

Ovanåkers kommun besvarar begäran om handlingar. Svaret innehåller irrelevanta svar på två av frågorna och bekräftelse på att handlingar saknas gällande återstående två frågor. 

Ovanåkers kommun svarar på begäran om handlingar


160920

Arbetsgruppen begär att få ut handlingar från kommunen för att få svar på de fyra frågor som ställdes i yttrandet till förvaltningsdomstolen 2016-08-07. Yttrandet som Ovanåkers kommun inte besvarade.

Begäran till Ovanåkers kommun att få ta del av handlingar    160807

Yttrande 2 från arbetsgruppen till förvaltningsrätten. Om laglighetsprövning och frågor om  förhandlingar angående "lämpligt område", artskyddsförordningen, bygdepeng med mera. Detta yttrande besvaras aldrig av Ovanåkers kommun. Domstolen avslutar skriftväxlingen och vi kan vänta oss en dom inom tre månader.


Yttrande 2 från arbetsgruppen till förvaltningsrätten (Falu tingsrätt).


Bilaga 1 Reviderat yttrande från Ovanåkers kommun 160718


Bilaga 2 Ledamöter i Ovanåkers kommunstyrelses presidium
160718 

Yttrande 2 från Ovanåkers kommun angående laglighetsprövning av tidigare beslut, bygdepeng, artskyddsförordning med mera.


Yttrande 2 från Ovanåkers kommun
160701

Arbetsgruppen besvarar Ovanåkers kommuns yttrande från 160603


Hela dokumentet med arbetsgruppens senaste yttrande 160701.


Bilaga 1 Sammanträdesprotokoll KS-möte 160216


Bilaga 2 Mailkonversation (Ovanåkers kommun)


160603

Yttrande från Ovanåkers kommun (svar på arbetsgruppens begäran om laglighetsprövning 160403).


Läs hela yttrandet här160414

Förvaltningsrätten avslår arbetsgruppens yrkande att kommunfullmäktiges beslut tills vidare inte ska gälla (nej till inhibition).

Förvaltningsrättens beslut


160403

Arbetsgruppen vill pröva lagligheten i fullmäktigebeslutet från 2016-03-07. Begäran om laglighetsprövning är därför skickad till förvaltningsdomstolen i Falun. Frågorna arbetsgruppen vill pröva är till exempel:

  • Kan en kommun (här Ovanåkers kommun) ta beslut som strider mot artskyddsdirektivet när det gäller örnar (revir och häckning), smålom, orre och andra fåglar?
  • Kan förhandlingar om bygdepeng ses som anstiftan till mutbrott? 


Här kan du läsa arbetsgruppens begäran om laglighetsprövning. Dokumentet innehåller flera bilagor som har betydelse i sammanhanget. Flera av dem finns också tillgängliga i länkarna nedan. Bilagenumret följer dokumentets numrering. 


Begäran laglighetsprövning av Ovanåkers kommuns kommunfullmäktigebeslut 2016-03-07  (komplettering)


Bilaga 1 Örnutredning (Sid 1, resten är sekretessbelagd)


Bilaga 2 Jämförelse mellan örnutredningarna


Bilaga 3 Remissvar från Länsstyrelsen Gävleborg


Bilaga 7 Avtal om bygdepeng


Bilaga 8 Stadgar om bygdepeng (utkast)


Bilaga 9 Mailkonversation om bygdepeng


Bilaga 11 Tjänstemannaförslag 1


Bilaga 12 Tjänstemannaförslag 2   160330

Begäran om laglighetsprövning


Bilaga 1 begäran handlingar


160205

Arbetsgruppen lämnar sitt remissvar (ca 85 sidor). Remissen handlar mycket om fåglar /örnar och remissen är sekretessbelagd. 


Andra organisationer (myndigheter, kommuner, föreningar) som lämnat remissvar med synpunkter på eller nej till projektet är:


Organisation                                  Synpunkt

(med länk till dokument)

Falu kommun                                               vill minska antalet verk med ca 15

Försvaret                                                     vill minska antalet verk med 15

Länsstyrelsen Gävleborg                               säger nej motiv örn 

Naturvårdsverket                                         säger nej motiv örn samt ny utredning

Ovanåkers kommun, Bygg och miljö              säger nej motiv örn

Naturskyddsföreningen Voxnadalen               säger nej motiv örn, fågel, kultur mm

Sveriges ornitologiska förening Birdlife          säger nej motiv örn, fåglar

SGU Sv Geologiska undersökning                  ny utredning

Prästtäktens samfällighetsförening                 säger nej

5 privata sakägare                                       säger nej   
2015 och tidigare


151123

Arbetsgruppen deltar i Ovanåkers kommuns fullmäktigesammanträde. Presenterar synpunkter på Bergvik Skog AB:s miljökonsekvensbeskrivning.  Länk till presentationen    Inslaget börjar efter 00:32:21.


151109

Länstyrelsen i Dalarnas miljöprövningsdelegation (MPD) besöker arbetsgruppen i Svabensverk och får där ta del av synpunkterna på Bergvik Skog AB:s miljökonsekvensbeskrivning.


151102

Arbetsgruppen besöker Länsstyrelsen i Gävle, avdelningarna för miljö- och artskydd, för att lämna sina synpunkter på Bergvik Skog AB:s örnutredning och samtidigt påpeka att miljökonskvensbeskrivningen helt  saknar en utredning om hönsfåglar och smålom i området.


151004

Arbetsgruppen träffar Voxnadalens Naturskyddsförening för att framföra sina synpunkter på Bergvik Skog AB:s miljökonsekvensbeskrivning.


150901

Arbetsgruppen örninventerare träffade Ovanåkers kommuns tjänstemän och informerade om den egna örnutredningen. Revirets omfattning, funktion och flygvägar redovisades.

Den dagliga bevakningen under häckningsperioden beskrevs med bl.a. veckovisa ”flygkartor”.

Störningarna i reviret och omkring boet som redovisats till Länsstyrelsen beskrevs.

Detta som förklaring till Länsstyrelsens agerande med att polisanmäla Bergvik Skog AB.

Arbetsgruppens smålomsinventering redovisades.


150830

Brev från Arbetsgruppen till MiljöPrövningsDelegationen avsänt.

I brevet informeras om Arbetsgruppens örnutredning och om Länsstyrelsens polisanmälan av Bergvik Skog AB.

Vi ber MPD att beakta den pågående brottsutredningen i ansökans vidare beredning.


150829

Arbetsgruppens Smålomsutredning 2015 är klar.

Inom ansökningsområdet är 3 lyckade häckningar med unge konstaterade och dokumenterade.

Flygvägar till matsjöarna ingår i utredningen.

Eftersom smålomen vissa år byter häckningstjärn är efter årets inventering nu 5 häckningstjärnar konstaterade inom ansökningsområdet.


150608

Länsstyrelsen Gävleborg som är Tillsynsmyndighet för Artskydd polisanmäler Bergvik Skog AB för misstänkta artskyddsbrott.Örnutredning 2015


150502

Möte med Bergvik Skog AB:s ornitolog Martin Rydberg Hedén som redogjorde för bl.a.  Bergvik Skog AB:s åtling med kalvar av nötboskap vid SmedLars-vägen.


150223, 150225, 140412,150601

Arbetsgruppen anmäler olika störningar på örnreviret och runt boet till Länsstyrelsen Gävleborg, som är Tillsynsmyndighet för Artskydd.


Allmänt om örnutredningen

Under perioden mars 2014 - maj 2015 har medlemmar ur arbetsgruppen under drygt 200 dagar genomfört en ofattande örnutredning. Kungsörnsgruppen har deltagit i vissa delar av utredningen.


Revirets omfattning och flygvägar har utretts. Hela häckningsförloppet följdes dagligen.


Örnarna skötte sig exemplariskt och helt "enligt skolboken". Häckningsstart kunde konstateras. Spanarna har sett spelflygning, parning, bobesök. bobyggnad och avvisningar av främmande örnar. 


Dessvärre har spanarna senare konstaterat att örnarna avbrutit häckningen.


Flera störningar av boet/habitatet har skett under året. Bland annat har en mycket aktiv helikopterflygning förekommit inom reviret och runt boet.


Samtliga störningar är anmälda till Tillsynsmyndigheten/Länsstyrelsen Gävleborg som valt att polisanmäla störningarna.

Aktiviteter under 2014


2014-12-05

Hösten sista politikermöte ägnades Sverigedemokraterna. Vårt material och våra kunskaper  väckte  stort intresse.


2014-11-23

Frågor som berör fågellivet i projekt Hälsingeskogens område diskuterades under ett fyra timmar långt möte med fyra lokala ornitologer.


2014-09-25

"Vi viker oss  aldrig", reportage i Ljusnan om att vi jobbar på med full kraft även om Bergvik Skog AB  tagit paus i projekt vindkraft i Hälsingeskogen. Läs hela reportaget här


2014-09-11/12

Inga-Lisa, Gilbert, Maths och Marga deltog i Svenska Naturskyddsföreningens och region Dalarna/Gävleborgs utbildningsdagar om vindkraft i Jädraås. 

Omkring fyrtio naturintresserade personer hade samlats för att lyssna på föreläsningar av bland andra Jens Rydell, forskare Lunds Universitet, Mårten Hjernqvist, KMH konsult och Frauke Ecke, forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Ämnena var fåglar, fladdermöss och vindkraft, landskapsfragmentering, samt en undersökning från Näsudden, Gotland om hur övergång till större vindkraftverk påverkar fågellivet.

Arbetsgruppen Blåst på Alfta Finnskog föredrog sitt kontrollarbete rörande Bergvik Skogs ansökan om vindkraftprojekt Hälsingeskogen med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning.

Gruppen gjorde också en uppskattad föredragning om de stora ändringar av CO2-balansen och de CO2-utsläpp som vindkraftparker på skogsmarker förorsakar.


2014-07-23

Informationsmöte för allmänheten i Svabensverks bygdegård.

Mötet var välbesökt och arbetsgruppen visade en del av vad de åstadkommit hittills. Deltagarna var mycket nöjda med resultatet och planer för framtiden diskuterades också.  


2014-05-05 

Ytterligare ett möte med tjänstemän på Bygg och miljökontoret, Ovanåkers kommun


Slutet av april

Kungsörnsgruppen meddelar att ett örnbo påträffats inom ansökningsområdet.


2014-04-31

Möte med tjänstemän på Bygg och Miljökontoret, Ovanåkers kommun


2014-04-27 

Möte i Svabensverk  med Naturskyddsföreningen i Ovanåker


2014-04-02

Arbetsgruppen deltog i årsmöte, Kommunbygderådet i Ovanåkers kommun


2014-03-21

Insändare Ljusnan "Naturvän"


2014-03-18

Arbetsgruppen deltog 1 tim. med info  i en informationsdag om vindkraft för Kommunfullmäktige i Ovanåkers kommun


Arbetsgruppen har gott om  publicitet utrymme i media i början av januari. 

Både  lokalpress och radio.  Se under  Aktuellt på startsidan.Aktiviteter under 2013


2013-11-15-22

Maths Östberg kontrollinventerar i Gäddviksbo


2013-11-16 

Maths Östberg kontrollinventerar i Gäddviksbo


2013-10-13 

Socialdemokraterna, biltur på ansökningsområdet. Arbetsgruppen lämnat skrivelser.

Anföranden:Marga inledning, Folke buller PP, Maths kulturvärden, Gilbert Synpunkter på Hälsingeskogens VKRpark och ökade Co2 utsläpp genom vindkraft i skog Yoomi Renström deltagit.


2013-10-04

Möte med Miljö och bygg, Ovanåkers kommun biltur i ansökningsområdet.


2013-09-23 

Möte med Miljöpartiet, biltur i ansökningsområdet.


2013-06-13

Möte med Folkpartiet, Voxnadalsnytts lokaler, Edsbyn.


2013-06-10 

Möte med Centern, Edsbyn, vuxenskolan.


2013-06-04

möte med Kristdemokraterna, Edsbyn, närradion.


2013-06-03

Möte med Vänsterpartiet, Alfta.


2013-05-30

Möte på biblioteket inför ny översiktsplan.


2013-05-06

Möte med Moderaterna, Alfta tennishus.


2013-04-09

Bergvik informerar arbetsgruppen, Pannkakshuset, Svabensverk.


2013-03-xx 

Örnobservationer under mars, april, spelflykt. Kontakt med örngruppen i Bollnäs.


2013-02-09 

Möte med socialdemokraterna på Gläntan.
Aktiviteter under 2012


9 december 

Vi ställer ihop en skrivelse med de synpunkter som lades fram på politikermötet.

Sedan är det dags för välförtjänt  jullov!


28 november

Annons i Voxnadalsnytt, som trycks i 6500 exemplar (1/4 sida).


26 november

Medborgarförslag om vindkraftsfritt område på Alfta södra Finnskog läggs fram på kommunfullmäktiges möte.

Samma vecka tar två affärer i Alfta och sex i Edsbyn emot namninsamlingslistor (fråga i fler affärer??)


19 november

Väl genomfört möte med politiker i Ovanåkers kommun.

Pöyry ordnar resa till vindkraftsområde i Ludvika.


15 november

Bergvik Skog informationsmöte möte i Dalstuga. Bybor och några från arbetsgruppen.Övrigt under november

Möten i Gruvberget och Norra Flät där Pöyry fick kniviga frågor.


Oktober

Vi formerar oss och planerar kommande aktiviteter.


11 augusti - första informationsmötet var vårt eget

Vi ordnade ett eget informationsmöte den 11 augusti 2012, innan samrådsmötet. Kommunalrådet Yoomi Renström och den tjänsteman som upprättat kommunens vindbruksplan medverkade. Vindbruksplanen presenterades och tjänstemannen kunde själv konstatera att mötesdeltagarna var negativt inställda till vindkraft i Hälsingeskogen. Intresserade lämnade sina mailadresser vid informationsmötet och därmed hade vi början på arbetsgruppen mot vindkraft i Hälsingeskogen. 
             www.alftafinnskog.se                                                                                                                info@alftafinnskog.se