Start


Blåst på Alfta Finnskog


arbetsgrupp emot storskalig vindkraftsetablering


Det är nu snart tre år sedan Bergvik Skog arrangerade det första samrådsmötet då vi informerades om planerna på en storskalig vindkraftspark, "Vindkraftprojekt Hälsingeskogen" i närheten av Svabensverk.

 

En park av den storleksordningen skulle göra ett betydande intrång i kringliggande byars livsmiljö. En arbetsgrupp bildades 2012 bestående av personer från de kringliggande byarna, Svabensverk, Stugbyn i Svabensverk, Gårdviksbo, Långtjärnsberg, Sjösveden, Norra Flät och Getryggen. En namninsamling i protest mot vindkraftsparken har skrivits under av över 600 personer.

 

Maj 2014:

Ansökan läggs på is på grund av örnobservationer

Länsstyrelsen meddelar i maj 2014 att Bergvik Skog AB vill invänta resultat av vidare örninventeringar och önskar att länsstyrelsen avvaktar med fortsatt handläggning tills nästa vår.


Läs  företagets begäran om utsträckt tid härEn örn jagas av en tornfalk. Det är svårt att säga om vi ser örnen Hans eller hans fru Greta. Bilden är tagen 2013-05-18 över häckningsområdet i vindkraftsprojektet Hälsingeskogen. Fotograf: Folke Hansson, Svabensverk .


Hans och Greta är ett av få örnpar inom Ovanåkers kommun. Örnar är skyddade av EU:s fågelskyddsdirektiv och den svenska artskyddsförordningen. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arbetsgruppen har nollvision som mål när det gäller etablering av vindkraftverk i Alfta Finnskog.


Här kan du följa processen som pågått sedan 2012. Kortfattat i dagboksform  med det senaste överst. Under fliken händelser  kan du dessutom läsa de  flesta dokumenten som nämns nedan.
Detta har hänt:


September 2020

Arbetsgruppen överklagar beslutet. Juni 2020

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Dalarnas län meddelar sitt beslut den 18 juni 2020. Beslutet innebär att Stora Enso Skog och Mark AB får tillstånd enligt miljöbalken till uppförande och drift av högst 37 vindkraftverk med en maximal totalhöjd på 220 meter samt tillhörande anläggningar inom vindkraftpark Hälsingeskogen, i Ovanåkers kommun.2019

Ärendet handläggs av Miljöprövningsdelegationen under året.


Ny motpart är Stora Enso Skog och Mark AB efter det att Bergvik Skog AB omstrukturerat bland sina bolag.Juni 2018

Arbetsgruppen har redovisat sina synpunkter  på den senaste ansökan  från Bergvik Skog AB till miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen Dalarna. Ansökningsområdet är som tidigare nämnts minskat  och antal verk uppgår till 40.    Februari 2018

Bergvik Skog AB har justerat sin ansökan och bland annat minskat antalet verk till  40. Bolagets miljökonsekvensbeskrivning har kompletterats   med konsekvenserna av dessa   förändringar och miljöprövningsdelegationen kungör ärendet på nytt.

Yttranden ska vara miljöprövningsdelegationen tillhanda senast den 30 april 2018. Adress: dalarna@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 791 84 Falun med referens länsstyrelsens diairenummer 551-7900-2013.


Juni 2017

Vi har nu nått målet med vår insamling som  syftade till  att stöjda arbetsgruppens utredning av örnreviret i  Alfta södra Finnskog. Insamlingen är avslutad och vi sänder ett stort TACK till alla stora som  små givare, ingen nämnd och ingen glömd.   


Januari - februari 2017

Länsstyrelsens  miljödelegation (MPD) har meddelat Bergvik Skog AB   anstånd med att komplettera sin ansökan till och med den 1 september 2017.


Vill du hjälpa  oss att rädda örnarna från vindkraftsdöden i Svabensverk?   Vi i arbetsgruppen fortsätter oförtrutet vår pågående utredning om örnreviret i Alfta södra Finnskog  vilket medför stora resekostnader. Vi är tacksamma om du vill bidra genom att sätta in ett valfritt belopp på Handelsbanken, 6892 (clearing) konto 110678818,  innehavare Margareta Swan.Oktober  - december   2016

2016-12-14. Presentation av 2016 års örnutredning hos MPD (miljöprövningsdelegationen), Länsstyrelsen, Falun. Samtidigt lämnades kungsörnsgruppen SOF:s, Sveriges ornitologiska förenings, synpunkter till MPD.


2016-11-23. Arbetsgruppen lämnar in remissvar till MPD, Länsstyrelsen, Falun.


Avverkning i strid med  Skogsstyrelsens rekommendationer skedde under vecka 47. Händelsen utreds och gruppen har informerat MPD, skogsstyrelsen och certifieringsmyndigheten. Gruppen har även lämnat förslag på kompletterande åtgärder till Bergvik Skog AB.


2016-10-17.  Arbetsgruppen kompletterar yttrandet till förvaltningsdomstolen. 


2016-10-03. Presentation av arbetsgruppens örnutredning för 2016 på Länsstyrelsen/Artskydd i Gävle.


 


Augusti-september 2016

2016-09-23. Ovanåkers kommun besvarar begäran om handlingar genom  att skriva att handlingar saknas till två frågor och lämna irrelevanta svar på två frågor.2016-09-20. Arbetsgruppen begär att få ut handlingar från kommunen för att få svar på de frågor som  gruppen ställde i yttrandet (2016-08-07) till förvaltningsdomstolen .   2016-08-07. Arbetsgruppen yttrar sig till förvaltningsdomstolen. Domstolen vidarebefordrar ärendet till  Ovanåkers kommun för yttrande men kommunen besvarar aldrig yttrandet.


Det  innebär att domstolen avslutar skriftväxlingen  och nästa steg är att invänta domen som beräknas komma inom tre månader. 


 


Juli 2016

Arbetsgruppen besvarar Ovanåkers kommuns svar (2016-06-03) på arbetsgruppens första yttrande från 2016-04-03. 


Ovanåkers kommun avger sitt andra yttrande   2016-07-18.


 

Under fliken händelser kan du läsa dokument och följa händelserna runt vindkraftsprojektets vara eller inte vara.


Mars-april 2016

Ovanåkers kommun säger ja   till projektetoch arbetsgruppen ifrågasätter grunderna till beslutet.


Fullmäktige i Ovanåkers kommun säger jag till Bergvik skogs vindkraftsprojekt  i mars 2016.    Arbetsgruppen ifrågasätter beslutet och  anser att grunderna i beslutet är felaktiga och strider mot tidigare fattade kommunala beslut. Gruppen ifrågasätter också om  beslutsprocessen är  påverkad på ett otillbörligt sätt.


För att pröva lagligheten i   fullmäktiges beslut  så begär  arbetsgruppen att frågorna  prövas hos förvaltningsdomstolen i Falun.


Läs mer om beslutet i Ljusnans artikel.     


Mer om  frågorna under fliken händelser.

Beslutsdagen  närmar sig 


Länsstyrelsen i Darnas län har nu  bedömt att Bergvik Skogs  kompletteringar av ansökan  är fullständiga och  ärendet är därmed kungjort. Kungörelsen finns att läsa på Länsstyrelsens hemsida,  se länk nedan. Remisstiden är nu förlängd till den 5 februari 2016.

Länk till kungörelsen


För Ovanåkers kommun är detta ett oerhört viktigt beslut  som måste beredas noga och kommunen har därför sökt och fått anstånd med sitt ställningstagande till den sista mars 2016.   

 Läs mer om detta i Ljusnans artikel 2015-10-15Arbetsgruppens remissvar lämnat 5 februari 2016

Remissvaret är ett definitivt NEJ till Bergvik Skog AB:s ansökan om att anlägga en vindkraftspark  i närheten av  Svabensverk.  Vindkraftsprojektet har arbetsnamnet Hälsingeskogen.   


Myndigheter, kommuner och föreningar har lämnat synpunkter på projektet. 

Läs deras synpunkter här.Fler viktiga händelser


Måndag  23 nov var vi inbjudna till kommunfullmäktiges sammanträde i Ovanåkers kommun för att  presentera arbetsgruppens  synpunkter på Bergvik Skog AB:s miljökonsekvensbeskrivning. Du kan se och höra presentationen här.        Vårt inslag kommer efter  00:32:21. Mycket  intressant och väl värt att kolla på. 


Tidningsartikel om Länsstyrelsens polisanmälan av Bergvik  Skog AB.

Till  artikeln


Möten och i angående Länsstyrelsens polisanmälan av Bergvik Skog AB.

Läs mer under fliken händelser (eller klicka här)


Smålomsinventeringen 2015 är klar. Läs mer under fliken händelser (eller klicka här)


Arbetsgruppens  örninventering  har resulterat i många intressanta iakttagelser. Läs mer under fliken händelser (eller klicka här)   


 

2014

En glad nyhet är att sommaren har begåvat oss med ytterligare två par häckande smålom inom ansökningsområdet. Se bilden under fliken händelser (eller klicka här). 

Detta har hänt i projektet under 2013:


Ansökan för 83 vindkraftverk som är 220 meter höga Arbetsgruppen Blåst på Alfta Finnskog säger NEJ till anläggningen

Ovanåkers kommuns översiktsplan omfattar sammanlagt 60 vindkraftverk på två områden som utgör en 32,5 km stor yta på Alfta södra Finnskog.


Bergvik Skog AB har nu ansökt om miljötillstånd hos länsstyrelsen i Dalarna för  vindkraftsprojektet Hälsingeskogen som omfattar 83 vindkraftverk, upp till 220 m höga på ett 29 kvadratkilometer stort område öster om Svabensverk! De tidigare två områdena har nu sammanslagits till ett gigantiskt område. Kartan nedan visar ansökningsområdet (blå markering).
Karta över ansökningsomrädet


   

I ansökan finns bland annat fotomontage, bullerberäkningar, ljud- och skuggberäkningar, produktionsberäkningar.  Länk till Bergvik Skog AB:s ansökan


Kompletterad ansökan kommer 7 januari 2014 

Ovanåkers kommun har under hösten 2013 begärt att Bergvik Skog AB ska komplettera sin ansökan om miljötillstånd. Länsstyrelsen i Dalarnas län har med kommunens synpunkter som underlag begärt att Bergvik Skog AB ska komplettera sin ansökan om miljötillstånd (MKB). Kompletteringen ska vara Länsstyrelsen till handa senast den 7 januari 2014. 


Länk till Länsstyrelsens föreläggande. Yttranden från berörda kommuner finns med i dokumentet.  


Ytterligare fågelinventering krävs 

I länsstyrelsens begäran om komplettering krävs ytterligare fågelinventering för att säkerställa att kungsörn inte påverkas av planerna med vindkraft. Den uppgiften går inte att genomföra innan nästa häckningsperiod, det vill säga under våren 2014. Hur detta påverkar den fortsatta beslutsprocessen är okänt i skrivande stund.
Vad händer sedan?

Alla yttranden som kommit till Länsstyrelsen skickas till Bergvik Skog AB för bemötande.

Länsstyrelsen fattar sedan sitt beslut. Om kommunen säger nej så är frågan avgjord, oavsett vad länsstyrelsen kommer fram till. Kommunen har ju vetorätt. Skulle kommunen säga ja så kan Länsstyrelsen säga nej och då har Länsstyrelsen sista ordet. Länsstyrelsen kan också ställa villkor om det skulle bli ja, till exempel att området ska minskas eller att viss del ska undantas från exploatering. 


(MS 2014-01-03)


Aktuellt

Länkar till artiklar och forum om energi och vindkraft.


2014-10-13

Vindkraften hotar allemansrätten. Läs en intressant artikel av Lotta Gröning på Second Opinion.


2014-03-14

Ond bråd död. Se de  fantastiska men sorgliga bilder om den unga havsörnens öde


2014-03-04

Vindkraft skrämmer bort turister. Länk till svt:s reportage från vindkraftsanläggningen i Havsnäs


2014-01-13

Bergvik Skog har lämnat sin kompletterade ansökan om miljötillstånd. Ansökan är i skrivande stund inte publicerad på länsstyrelsens hemsida.


2014-01-05

Kampen mot den planerade vindkraftsanläggningen fortsätter oförtrutet. Arbetsgruppen pekar på brister i ansökan. Läs reportaget i tidningen  Ljusnan den 4 jan 2014.

http://helahalsingland.se/ovanaker/alfta/1.6663453-kampar-mot-vindkraftpark


2014-01-03

Vi är väldigt bekymrade över Bergvik Skogs planer på att bygga 83 vindkraftverk som kan vara upp till 225 meter höga. Marga  B och Maths Ö i P4 Gävleborg.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=99&artikel=5746430


Nu väntar vi på kompletteringen av Bergvik Skogs ansökan om miljötillstånd. Den 7 januari är slutdatum för den.


Second opinion energi, bevakar det som skrivs om energifrågor

www.second-opinion.se/energi


Följ elproduktionen i Norden totalt och per energislag. Uppdateras var tionde minut.

www.elstatistik.se


Energimyndigheten skapar villkoren för en effektiv och hållbar energianvändning.

www.energimyndigheten.seBlogg om skydd av människor, miljö och djur

www.skyddamiljon.nu


Föreningen Svenskt landskapsksydd arbetar för att skydda vår vackra natur och kulturlandskap från storskaliga exploateringar

www.landskapsskydd.se


Branschorganisationen för vindkraft i Sverige

Svensk vindenergi 
             www.alftafinnskog.se                                                                                                                info@alftafinnskog.se